Penktas lygis:

JLPT5-1
 • Įvadas
 • Dalelytė は
 • Teigiami ir neigiami apibūdinantys sakiniai
 • Klausiamieji sakiniai, dalelytė か
 • Dalelytė も
 • Daiktavardžių išvardinimas, dalelytės と, や
 • Įvardžiai これ、それ、あれ
JLPT5-2
 • Būdvardžiai, esamasis laikas
 • Ryšys tarp daiktavardžių, dalelytė の
 • Įvardžiai この、その、あの
JLPT5-3
 • Veiksmažodžiai, esamasis ます formos laikas
 • Objekto dalelytė を
 • Veiksmo tikslo dalelytės に、へ
 • Veiksmo vietos dalelytė で
 • Vietos žodeliai ここ、そこ、あそこ
 • Klausiamasis žodelis どこ
JLPT5-4
 • Veiksmažodžiai, būtasis ます formos laikas
 • する veiksmažodžiai
 • Būdvardžių jungimas
 • Veiksmas kartu, dalelytė と
 • Dalelytės よ ir ね
 • Daiktavardžių daugiskaita
JLPT5-5
 • Skaitvardžiai
 • Skaičiavimo žodeliai
 • Klausiamieji žodeliai いくら、いくつ、なん ir だれ
 • Veiksmažodžiai ある ir いる
 • Dalelytė が
JLPT5-6
 • Būdvardžiai, būtasis laikas
 • Daiktavardžių būtasis laikas
 • Laiko ir datos nusakymas
 • Klausiamasis žodelis いつ
 • Judėjimas su tikslu
JLPT5-7
 • Savaitės dienos
 • Vietos žodeliai
 • Dalelytės は ir も, vietoje を
 • Dvigubos dalelytės には、にも
 • Dalelytės か, で
 • Jungtukai それから、でも
 • Objekto rūšies nurodymas
 • Pakvietimas, pasiūlymas, liepimas
 • Sakinių, besibaigiančių su です, jungimas
JLPT5-8
 • Familiari veiksmažodžių forma, esamasis ir būtasis laikas
 • Familiarus būsenos, požymių parodymas
 • Apibūdinimai su veiksmažodžiu
 • Pomėgių, gebėjimų nusakymas
 • Veiksmažodžio pavertimas į daiktavardį su の
JLPT5-9
 • Veiksmažodžių て forma
 • Veiksmažodžių jungimas
 • Tęstinis veiksmas ~ている
 • Žodeliai もう、まだ
 • Pabaigtas veiksmas ~てある
 • Mandagus liepimas ~てください
 • Atsiklausimas ~てもいいですか
JLPT5-10
 • Prieveiksmiai
 • Pokyčių nusakymas su なる
 • Aktyvus pakeitimas su する
 • Būdvardžiai su dalelyte の
 • Klausiamieji žodeliai どれ ir どちら
 • Neapibrėžiamieji įvardžiai
JLPT5-11
 • Veiksmažodžių „noriu“ forma たい
 • Norą rodantis žodelis ほしい
 • Planų įvardinimas su つもり
 • Sakinių jungimas su から ir ので
 • Klausiamieji žodeliai なぜ、どうして、なんで
JLPT5-12
 • Sakinių jungimas su が ir けど
 • Žodeliai だけ ir しか
 • Klausiamieji žodeliai どれくらい ir どのくらい
 • Priežasties nurodymas su veiksmažodžių て forma arba dalelyte で
 • から reikšmės
JLPT5-13
 • Sakiniai su とき
 • Klausiamieji žodeliai どんな ir なんの
 • Dalelytė も, nusakyti „ir... ir...“ arba „nei... nei...“
 • Vienas veiksmas, nepadarius kito - ないで
 • Neužtikrintumas su でしょう
JLPT5-14
 • Sakinių jungtuktai そして ir ~てから
 • あと ir まえ
 • Du veiksmai tuo pačiu metu - ~ながら
 • Veiksmų išvardinimas su り…りする
 • Aukščiausias būdvardžių laipsnis

Ketvirtas lygis:

JLPT4-1
 • Spėjimas apie požymį - そう
 • Liepimas - ~なさい
 • Kontrastas su dalelyte は
 • Sakinių jungtukas それに
 • Veiksmažodžių galūnė ~すぎる
 • Panašumas - のよう、みたい
JLPT4-2
 • Minčių nusakymas - と思う
 • Liepiamoji nuosaka
 • Veiksmo planavimas - と思う
 • Daikto pavadinimas su という
 • Žodeliai こんな、そんな、あんな
 • こと ir もの naudojimas
 • Mandagus prašymas su もらえませんか
JLPT4-3
 • Veiksmažodžių „galiu“ forma
 • Galėjimo parodymas su できる
 • Lyginamieji sakiniai, aukštesnysis būdvardžių laipsnis
 • Paaiškinimas su の
 • Tęstinis laikas ir judėjimą rodantys veiksmažodžiai
 • Familiarus kalbos lygis (1 dalis)
JLPT4-4
 • Veiksmažodžių junginiai su くる、いく、みる
 • ほうがいい naudojimas
 • Jungtukai それで、だから
 • Dvigubos dalelytės
 • Būdvardžiai おおい、すくない
 • Dalelytė ね monologo žymėjime
 • Familiarus kalbos lygis (2 dalis)
JLPT4-5
 • Patirties nusakymas - ことがある
 • Palyginamieji žodžiai
 • Noro įvardinimas su ~たいと思っている
 • Jungtukas し
 • Nebūtinas veiksmas - ~なくてもいいです
 • Veiksmo atlikimo būdas - 方
 • Familiarus kalbos lygis (3 dalis)
JLPT4-6
 • Privalomas veiksmas - ~てはいけません
 • Draudžiamas veiksmas - ~なくてはいけません
 • Nutylėtos sakinio dalys
 • Veikimo būdas su て forma
 • だけ su veiksmažodžiais
 • やすい ir にくい su veiksmažodžiais
 • Būdvardžių keitimas į daiktavardžius
JLPT4-7
 • Tiesioginis ir netiesioginis citavimas
 • Citavimas su そうです
 • Aktyvus ir pasyvus sprendimas atlikti veiksmą - ことにする ir ことになる
 • Galininkiniai ir negalininkiniai veiksmažodžiai
 • Familiarus kalbos lygis (4 dalis)
JLPT4-8
 • Davimas ir gavimas
 • Paneigimas su paaiškinimu - のではなくて
 • Sąlygos sakiniai su と ir ~ても
 • Pasiruošimas ateičiai - ~ておく
 • について ir でも naudojimas
 • Išryškinimas su dalelyte も
JLPT4-9
 • Paslaugos davimas ir gavimas
 • Neplanuotas veiksmas - ~てしまう
 • Nesikeičianti būsena - まま
 • Sąlygos sakiniai su なら ir ~たら
 • Veiksmažodžių laikas sakiniuose su とき
JLPT4-10
 • Pagarbus davimas ir gavimas
 • Sąlygos sakiniai su ~ば
 • Patarimo prašymas - ~ばいいですか
 • Veiksmo pradėjimas, užbaigimas arba tęsimas
 • Nepabaigtas išvardinimas su など
JLPT4-11
 • Neužtikrintumo, abejonės parodymas - かもしれません、でしょう
 • Prielaida su らしい、よう arba みたい
 • Kitų žmonių planų, norų, jausmų nusakymas, ~がる naudojimas
 • Į sakinį įterpti klausimai
JLPT4-12
 • Pagarbus kalbos lygis (1 dalis)
 • Pagarbus paslaugos davimas ir gavimas
 • Lėtas būsenos pasikeitimas - ようになる
 • Lūkesčiai su はず
 • ずつ naudojimas
JLPT4-13
 • Pagarbus kalbos lygis (2 dalis)
 • Neveikiamosios rūšies veiksmažodžiai
 • Veiksmažodžių forma, rodanti liepimą - ~せる
JLPT4-14
 • Pagarbus kalbos lygis (3 dalis)
 • Liepiamoji nuosaka
 • Vieno veikslo atlikimas, nepadarius kito - ずに
 • Kartais pasitaikančios situacijos - ことがある
 • ように ir ばかり naudojimas
 • Veiksmo tikslas - ために
The Japan Foundation